Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/kundestatus.dk/public_html/wp-content/plugins/unyson/framework/extensions/backup/includes/lib/srdb.class.php on line 854

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot start session when headers already sent in /var/www/kundestatus.dk/public_html/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-flash-messages.php on line 241
Betingelser | KundeStatus – Sagsstyring til håndværkere Betingelser – KundeStatus – Sagsstyring til håndværkere

Betingelser

Opdateret d. 2. januar 2018 og erstatter alle tidligere versioner.

Betingelser for online adgang til KundeStatus

§ 1
Beskrivelse
Disse betingelser omfatter gratis begrænset adgang, ved 1 bruger, eller abonnement på levering via internettet af online adgang til El Status ApS produkter.

§ 2
Abonnementet omfatter
Ved indgåelsen af disse betingelser samt indbetaling af abonnementsafgift opnår du en individuel og tidsbegrænset brugsret til KundeStatus online samt senere opdateringer på de nedenstående vilkår.

At brugsretten er individuel betyder, at du ved indgåelsen af denne aftale køber adgang for din virksomhed til KundeStatus online for netop det antal brugere, som i deres daglige arbejde skal have mulighed for at anvende KundeStatus online.

Det er kun de brugere, som El Status ApS udsteder et personligt password til, som kan anvende online adgangen til registreringssystemet. Virksomheden må ikke overdrage abonnementet til tredjemand, hverken via online service, internet, intranet eller på anden måde og intet personligt password må på nogen måde anvendes af andre end den bruger, som El Status ApS har udstedt det til.

En bruger må alene foretage log-on til registreringssystemet fra én pc mv. ad gangen.

Adgangen til registreringssystemet sker via internettet. Brugeren kan med sit personlige password oprette adgang til registreringssystemet fra både pc, iPhone, iPad samt andre funktionaliteter med internetadgang..

Modtageren er selv ansvarlig for at anskaffe og installere anvendeligt browserprogrammel til
brug for registreringssystemet.

Modtager er bekendt med, at mulighederne for at anvende registreringssystemet kan variere med modtagerens valg af browserprogrammel. Modtager vil ved henvendelse til udbyderen kunne få oplyst hvilket browserprogrammel, som vil kunne anvendes til brug for registreringssystemet.

Udbyder kan uden varsel ændre sit browserprogrammel med den virkning, at modtager, for at få fuld nytte af registreringssystemet, nødsages til at anskaffe og installere nyt browserprogrammel.

Modtager er ligeledes selv ansvarlig for, at opkobling til udbyders server etableres og for at vedligeholde og opretholde denne opkobling.

Modtageren skal sørge for, at brugerne er informeret om og overholder nærværende licensvilkår samt respekterer udbyders ophavsrettigheder. Udbyder kan til hver en tid hos modtageren kontrollere, at nærværende licensvilkår overholdes.

§ 3
Rettigheder
Udbyder, eller fra hvem udbyder afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til registreringssystemet.

Modtager skal respektere udbyders rettigheder og modtager er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af abonnement og brugsrettigheder til tredjemand.

Modtager er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom modtager er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i registreringssystemet vedrørende rettighedsforhold, varemærker, produktinformation eller lignende.

§ 4
Kopiering
Modtager må anvende abonnementet til søgning, udskrivning og elektronisk kopiering til egne tekstbehandlingsdokumenter i forbindelse med sædvanlig udnyttelse af abonnementet.

Enhver anden kopiering fra registreringssystemet er ikke tilladt uden udbyders forudgående skriftlige accept.

§ 5
Priser og betaling
Den første bruger er gratis og indeholder et begrænset antal funktioner.
Ønsker man udvidet adgang er den mindste abonnementsafgift til KundeStatus Pro 199 kr. pr. måned og omfatter 1 bruger.

For yderligere brugere betales der en tillægsafgift i overensstemmelse med nedenstående tabel

For bruger 2 – 4 betales 100 kr. pr. bruger pr. måned.
For bruger 5 – 9 betales 80 kr. pr. bruger pr. måned.
For bruger 10 og opefter betales 60 kr. pr. bruger pr. måned.

De nævnte priser er alle ekskl. moms.

Abonnementsafgiften betales hver måned via automatisk træk over kreditkort. Der accepteres kort fra Visa, Mastercard eller American Express.

Ændring i antallet af brugere kan ske af modtager og har virkning for den næstkommende abonnementsperiode.

Ved for sen betaling påløber der renter efter rentelovens regler og rykkergebyrer.

Ovennævnte priser gælder fra oprettelse af abonnement og fremefter. El Status ApS kan med 3 måneders varsel ændre priserne.

§ 6
Afhjælpning af fejl
Abonnementet ydes, som det er og forefindes uden nogen form for garanti. Udbyder garanterer ikke for, at afviklingen af registreringssystemet samt opkobling til registreringssystemet vil være uden afbrydelser og fejlfrit.

Udbyder tester løbende registreringssystemet, men det kan ikke udelukkes, at systemet – som enhver anden software, der stilles til rådighed online – indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder.

Sådanne fejl og uhensigtsmæssigheder er ikke hæve begrundende og giver ikke modtager ret til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. Tilsvarende gælder for indholdsmæssige fejl. Udbyder vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i abonnementet rettes løbende, men yder ingen garanti for, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder vil blive rettet.

§ 7
Support
Modtager kan modtage såvel telefonisk support som support via e-mail fra udbyder.

§ 9
Ansvar og erstatning
Udbyder er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

Udbyder er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor modtager for indirekte skade eller følgeskader (herunder driftstab, tab af forventet profit, tabte data eller deres reetablering, tab af goodwill eller anden lignende følgeskade) i forbindelse med anvendelsen af abonnementet, eller manglende mulighed for at anvende abonnementet, uanset om udbyder har været adviseret om muligheden for et sådant tab.

Udbyders ansvar for tab eller skade kan i intet tilfælde overskride et beløb, som svarer til den abonnementsafgift, som modtager har betalt til udbyder for den abonnementsperiode, hvortil skaden kan henføres.

Udbyder fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til modtagers egen opkobling, herunder manglende opkobling, systemnedbrud m.v., til udbyders server, hvorpå registreringssystemet er lagret. Tilsvarende gælder i forhold til modtagers øvrige edb-udstyr, browser, programmel m.v.

Ved modtagers misligholdelse af denne kontrakt er udbyder, i tillæg til eventuelt krav på vederlag for uberettiget udnyttelse af abonnement / registreringssystemet, tillige berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

§ 9
Force majeure
Ingen af parterne er ansvarlig overfor hinanden, hvis der foreligger force majeure hos en part eller dennes leverandør, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofe, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, edb-virus, import- og eksportforhold samt andre forhold uden for en parts kontrol.

§ 10
Overdragelse
Modtager må alene udnytte brugsretten til registreringssystemet i sin egen virksomhed og er ikke berettiget i at overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til tredjemand uden udbyders forudgående skriftlige accept.

§ 11
Kommunikation
Parterne er enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning. Parterne skal udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for et godt samarbejde omkring KundeStatus online.

§ 12
Opsigelse og ophør
Aftalen kan opsiges med 1 måneds udløb.

Opsigelsen skal ske via KundeStatus af administrator under Min Bruger > Abonnement.

Hvis en af parterne væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt og misligholdelsen ikke berigtiges senest 30 dage (for betalingsmisligholdelse 8 dage) efter, at påkrav herom er fremsent skriftligt, da kan den anden part ophæve aftalen.

Kan misligholdelsen efter sin art ikke berigtiges, da kan kontrakten ophæves med øjeblikkelig virkning.

Modtagers misligholdelse i form af f.eks. brud på gældende lovgivning, manglende efterlevelse af § 12, udsendelse af spam, forsøg på hacking af netværk er væsentlig misligholdelse, som berettiger til øjeblikkelig ophævelse.

§ 13
Behandling af oplysninger
Som en sædvanlig og naturlig del af en online-tjeneste vil El Status ApS behandle oplysninger om modtagers, herunder medarbejderes, brug af KundeStatus online.

Behandlingen vil omfatte følgende oplysninger: Modtagers kundenummer, initialer på brugere, IP-adresse, log-in tidspunkt (år-måned-dag-time-minut-sekund), brugers password, alle brugeres interaktioner med udbyders server, herunder indtastninger og udskrivning eller kopiering samt brugeres e-mail adresser til brug for udsendelse af nyhedsmail.

Udbyder vil gemme oplysningerne i højst 2 år.

Modtager kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger om modtager der behandles, lige som El Status ApS på anmodning vil foretage berigtigelse af urigtige eller vildledende oplysninger.

Behandlingen har til formål at give udbyder mulighed for at sikre, at betingelserne overholdes.

Ligeledes ønsker udbyder at stille informationer om modtagers brug af registreringssystemet til rådighed for modtager.

Endelig sker behandlingen af oplysningerne af statistiske hensyn samt med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af KundeStatus online.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Udbyders behandling af oplysninger sker i et datamiljø, som lever op til gældende sikkerhedskrav.

§ 14
Lovvalg og værneting.
Nærværende licensvilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist, som måtte udspringe heraf, skal
afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot start session when headers already sent in /var/www/kundestatus.dk/public_html/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13